Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztató
1. BEVEZETÉS A Spider-M 2012 Kft (székhelye: 7900 Szigetvár, Berzsenyi u. 7.) a spiderhost.hu honlapon nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A honlap szolgálatatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait Spider-M 2012 Kft. kezeli. Az Spider-M 2012 Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek. A Spider-M 2012 Kft. fenntartja magának a jogot a honlapján elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
- Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Infotv.);
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
1.1. Adatkezelő adatai
Spider-M 2012 Kft.
Székhely: 7900 Szigetvár, Berzsenyi u. 7.
E-mail: info@spiderhost.hu
Telefon: +36209241417
Honlap: www.spiderhost.hu

2. AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI

2.1. Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 2.2. Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6. Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8 Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. Adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14. EGT-állam:
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.15. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3. ADATVÉDELMI ALAPELVEK
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Az adatok felvételének és annak kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. Az adatkezelő köteles a személyes adatokat ésszerű biztonsági intézkedésekkel védeni az olyan kockázati tényezőkkel szemben, mint az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése.
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A  Spider-M 2012 Kft. adatkezelése a felhasználó hozzájárulásán alapszik.
4.1 A megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
• Név / Cégnév: az ügyfél neve
• Adószám: számla kiállításához szükséges
• Telefonszám: a Spider-M 2012 Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
• E-mail cím: a Spider-M 2012 Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
• Számlázási cím: számla kiállításához szükséges
• Szállítási cím: kiszállításhoz szükséges

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.A személyes adatok tárolásának időtartama szerződéskötés esetén : Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. A hozzájárulását az info@spiderhost.hu  e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
4.2 A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Azzal, hogy meglátogatja a  Spider-M 2012 Kft. honlapját, vagy ennek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket : A Spider-M 2012 Kft. egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra keru¨lnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak a spiderhost.hu honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.
4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a spiderhost.hu kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az „Ok!” gombra kattintva hagyhatja jóvá.
4.2.3 Az adatkezelés időtartama
Egy cookie élettartama a spiderhost.hu elhagyásának időpontjáig tart.
4.2.4 Az látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga
A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésre.
4.3 Hírlevél
Az Spider-M 2012 Kft.-től igényelheti a legfrissebb elérhető termékekről , továbbá a weblap üzemeltetéssel kapcsolatos változásokról való tájékoztatást. A Spider-M 2012 Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további reklámajánlataival nem keressük meg Önt. Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
• Név / cégnév
• E-mail cím: erre továbbítjuk Önnek az aktuális híreket.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.
4.3.3 Az adatkezelés időtartama
Cégünk a személyes adatokat az Ön visszavonásáig őrzi meg.A személyes adatok tárolásának időtartama szerződéskötés esetén : Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. Postai úton a 7900 Szigetvár, Berzsenyi u.7.., e-mail útján az info@spiderhost.hu e-mail címen is kérheti személyes adatainak törlését.
4.3.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
5. Adatbiztonsági intézkedések
A Spider-M 2012 Kft.. az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a Spider-M 2012 Kft. tájékoztassa:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a Spider-M 2012 Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.
6.2 A helyesbítéshez való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Spider-M 2012 Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Spider-M 2012 Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
6.3 A törléshez való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Spider-M 2012 Kft.-től a személyes adatainak a törlését. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
6.4 A zároláshoz való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Spider-M 2012 Kft. jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a Spider-M 2012 Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Spider-M 2012 Kft. tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.
6.5 A tiltakozáshoz való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Spider-M 2012 Kft. a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Spider-M 2012 Kft. hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Spider-M 2012 Kft. kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

7.1 Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Spider-M 2012 Kft.. ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
7.2 Jogorvoslati lehetőséggel, panasz
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu