Általános szerződési feltételek
Tárhely Ászf
Domain Ászf
Tárhely Ászf
1. A szerződés időtartalma
1.1 Online szolgáltatásokra kötött szerződések kötetthetnek mind határozatlan mind határozott időre Marton Erik.(7900, Szigetvár, Berzsenyi utca 7. továbbiakban: Szolgáltató) és szolgáltatására előfizető ügyfele (továbbiakban: Előfizető) között, a megjelölt szolgáltatásra a kiválasztott fizetési konstrukcióval.

1.2. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

1.3. A szerződés felmondása nem mentesíti az előfizetőt a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettségek alól.

2. A szolgáltatás tartalma
2.1 A szolgáltató szerverein tárhelyet ad az előfizetőnek weboldal elhelyezés céljából, havidíj ellenében. Az előfizető köteles ezt rendeltetésszerűen használni.

3. Teljesítés módja
3.1 A szolgáltató jogosult minden hónap első napján számlát kiállítani az előfizetőnek a megjelölt szolgáltatás és fizetési mód alapján, 8 napos fizetési határidővel.

3.2 Az előfizető a számlát köteles kiegyenlíteni a fizetési határidőig.

3.3 Késedelem esetén a szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni, ami a jegybanki alapkamat kétszerese.

3.4 Amennyiben az előfizető a fizetési kötelezettségeinek a szolgáltató írásbeli felszólítása (E-mail) után sem tesz eleget, a szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglevő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

3.5 A tartozás rendezése után az előfizető kérheti a szolgáltatás újra aktiválást, ennek díja 2000 Ft+Áfa/ alkalom.

4. A szolgáltató kötelezettségei
4.1 A szolgáltató köteles a szerződésben megadott szolgáltatás biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

4.2 A szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít az előfizető felé.
Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

5. A szolgáltató jogai
5.1 A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az előfizetőt e-mail formájában. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

5.2 A szolgáltató jogosult az előfizető adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.
Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

5.3 A szolgáltató jogosult az előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

5.4 A szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
5.4.1 Tilos a tárhelyen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.

5.4.2 Tilos a tárhelyen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra.

5.4.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (Spam) küldése valamint más felhasználók zaklatása.

5.4.5 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
5.5 A szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az előfizető által a szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményekért.

6. Az előfizető jogai és kötelezettségei
6.1 Az előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatás igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

6.2 Az előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver-es feltételeket biztosítani.

6.3 Az előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat rendeltetésszerően használni, ellenkező esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az el?főzető felelősséggel tartozik.

6.4 Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az előfizető felel.

6.5 Az előfizető köteles a szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.

7. Vis Major esetek
7.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül és elháríthatatlan esemény merül fel.
Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóságrendelkezése, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
Illetve a szolgáltató hatókörén kívül eső hardware és software elemek meghibásodása.

7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hetet, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.3 Vis Maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

7.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körébe tartozó események sem jelentenek mentességet.

7.5 A szolgáltató részéről Vis Majornak számítanak, minden olyan meghibásodás, mely felett rendelkezése nincsen.
Ilyenek a szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben az előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 A szolgáltató és az előfizető kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

8.2 A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

8.3 A felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a Szigetvari Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Utolsó módosítás kelte: 2009.06.13
Domain Ászf
A domain megrendelő tudomásul veszi az alábbiakat:

a) A domain.hu oldalon megtalálható Domain Regisztrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával es fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásából, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséb?l vagy visszavonásából esetlegesen keletkez? közvetlen vagy közvetett károkért.


b) Egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszeőségének semmilyen vizsgálatára nem köteles.
Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.

c) A számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alol tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort.

d) A domain név megválasztása területen a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a nevről önként lemondok.

e) Hozzájárulok, hogy az Igenylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelel?en kezelje.

f) Tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be.

g) A választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternativ Vitarendező Forum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternativ vitarendezés soran hozott döntes végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.

h) Rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvantartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvanosságra hozásához.

i) A Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is az igényt elutasítani, az elutasítás indoklását a Regisztrátor köteles az Igenylővel közölni.

j) Amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igenylő másik domaint igényelhet.

k) Ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igenylő nem jelzi, a domainfenntartásra vonatkoz? szerződés felmondottnak tekintendő

m) A Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igenylőre harítható.

n) Az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthet?, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igenylő felel.

o) Az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom.

p) A szolgaltatás számlazása a szolgáltató honlapján, a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik: http://spiderhost.hu/domainregisztracio.php

Utolsó módosítás kelte: 2009.06.13